Grupp och team

Grudén Utveckling
Kerstin Grudén

Leg.Psykolog, OrganisationskonsultUtveckling för arbetsgrupper


Välfungerande arbetsgrupper har en positiv inverkan på produktivitet och hälsa.

Att bygga bra samarbete är ett jobb som alla på arbetsplatsen behöver vara delaktiga i. Det behövs kunskaper, strategier och målinriktat arbete för att fungera optimalt tillsammans.

För att grupper skall fungera effektivt behöver man ofta arbeta kontinuerligt med mål, roller, processer, ledarskap och gruppens interna kommunikation. För att få till stånd hållbara förändringar behöver vi även verktyg för att påverka tankar, känslor och beteenden hos oss själva och andra.Teamutveckling


För styrelse, ledningsgrupp, arbetslag eller projektgrupp som vill förbättra samarbetet och öka teamets effektivitet.

Vi kartlägger och utvecklar gruppens arbetssätt, samarbete och effektivitet med vetenskapliga metoder.


  • Inspirationsföreläsningar
  • Kartläggning av organisatoriska förutsättningar för teamarbete
  • Strategiskt teamutvecklingsarbete
  • Kartläggning av teameffektivitet
  • Processtöd i teamutveckling
  • Teamledarutveckling
  • Konsultation och handledning
Handledning

Handledning är en av de stödjande insatser som rekommenderas i Afs 2015:4 för personer med psykiskt påfrestande arbeten. 


Handledning kan ha flera syften. Handledningen kan vara till för att ge personalen möjlighet till känslomässig avlastning, utforskande av nya arbetssätt, hjälp och stöd i att utföra arbetsuppgifter, ökad kunskap eller utveckling av processer och arbetssätt i gruppen.

Handledning kan ges vid ett enstaka tillfälle för att lösa ett specifikt behov.

Handledning kan även ges regelbundet under en kortare eller längre tidsperiod.Förebygg och hantera konflikter


Goda strategier för konflikthantering kan vara en avgörande framgångsfaktor för individ, arbetsgrupp och verksamhet.


Konflikter påverkar oss både fysiskt och mentalt, och långvariga konflikter tenderar att göra oss stressade, dränera oss på energi, öka risken att vi blir sjuka, minska vår motivation och kan till slut göra att vi lämnar arbetsplatsen.


Att ha goda strategier för att förebygga uppkomst av konflikter, och för att  hantera dem som uppkommer, kan vara en mycket god investering för arbetsgivare!


Det koncept vi jobbar med bygger på modern forskning om mänskligt beteende. Många arbetsgrupper har fått hjälp att minska konfliktbenägenheten och komma vidare till ett hälsofrämjande och produktivt klimat i gruppen genom konceptet.Utvecklingsbehovet styr insatserna1

2

3

4

5

ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TEAMARBETE

Processtöd och kunskapshöjande insatser för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för teamarbete

ATT LEDA TEAMBASERAT ARBETE

Processtöd och kunskapshöjande insatser för ett teamutvecklande ledarskap.


UTVECKLA TEAMETS ARBETSSÄTT

Kartläggning och utveckling av teamets arbetssätt. Processtöd, handledning och konsultation

SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Verktyg för effektiv kommunikation och konstruktiv konflikthantering förbättrar teamets prestationer och deltagarnas hälsa

TEAMET I STÄNDIG FÖRÄNDRING

Öka gruppens effektivitet genom ökade kunskaper och förbättrade strategier för att handskas med förändringar