Grupp och team

Utveckling för arbetsgrupper


Välfungerande arbetsgrupper har en positiv inverkan på produktivitet och hälsa.

Att bygga bra samarbete är ett jobb som alla på arbetsplatsen behöver vara delaktiga i. Det behövs kunskaper, strategier och målinriktat arbete för att fungera optimalt tillsammans.

För att grupper skall fungera effektivt behöver man arbeta kontinuerligt med mål, roller, processer, ledarskap och gruppens interna kommunikation. För att få till stånd hållbara förändringar behöver vi ofta även verktyg för att påverka tankar, känslor och beteenden hos oss själva och andra.

Handledning


Handledning är en av de stödjande insatser som rekommenderas i Afs 2015:4 för personer med psykiskt påfrestande arbeten.

Jag arbetar regelbundet med handledning till ledningsgrupper, arbetsgrupper och team och specialister. 


Handledning kan ha flera syften. Handledningen kan vara till för att ge personalen möjlighet till känslomässig avlastning, utforskande av nya arbetssätt, hjälp och stöd i att utföra arbetsuppgifter, ökad kunskap eller utveckling av processer och arbetssätt i gruppen.

Handledning kan ges vid ett enstaka tillfälle för att lösa ett specifikt behov.  Handledning kan även ges regelbundet under en kortare eller längre tidsperiod.
Teamutveckling


Vi kartlägger och utvecklar gruppens arbetssätt, samarbete och effektivitet med vetenskapliga metoder. Vi har certifiering i ATPI och lång erfarenhet av teamutveckling. Utvecklingsbehovet styr insatserna. 


  • ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TEAMARBETE: Kartläggning, processtöd och kunskapshöjande insatser för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för teamarbete. 
  • ATT LEDA TEAMBASERAT ARBETE: Processtöd och kunskapshöjande insatser för ett teamutvecklande ledarskap. Teamledarutveckling.
  • UTVECKLA TEAMETS ARBETSSÄTT: Kartläggning av teameffektivitet. Utveckling av teamets arbetssätt för ökad teameffektivitet. Processtöd, handledning och konsultation. Strategiskt teamutvecklingsarbete.
  • SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION: Verktyg för effektiv kommunikation och konstruktiv konflikthantering förbättrar teamets prestationer och deltagarnas hälsa
  • TEAMET I STÄNDIG FÖRÄNDRING: Öka gruppens effektivitet genom ökade kunskaper och förbättrade strategier för att handskas med förändringar. Processtöd i teamutveckling. Konsultation och handledning. Strategiskt teamutvecklingsarbeteFörebygg och hantera konflikter


Goda strategier för konflikthantering kan vara en avgörande framgångsfaktor för individ, arbetsgrupp och verksamhet. God förmåga att hantera meningsskiljaktigheter och konflikter är nödvändigt för att ett team skall fungera effektivt, och för stabilitet och hälsa i arbetslivet.


Konflikter som inte hanteras påverkar oss både fysiskt och mentalt. Långvariga konflikter kan göra oss stressade, dränera oss på energi, öka risken att vi blir sjuka, minska vår motivation och kan till slut göra att vi lämnar arbetsplatsen.


Att ha goda strategier för att förebygga uppkomst av svåra konflikter, och för att  hantera dem som uppkommer på ett konstruktivt sätt, kan vara en mycket god investering för arbetsgivare!


Det koncept vi jobbar med bygger på modern forskning om teameffektivitet och mänskligt beteende. Många arbetsgrupper har fått hjälp att öka förmågan att lösa konflikter och komma vidare till ett hälsofrämjande och produktivt klimat i gruppen.